คุณครูสถาพร ทำทอง

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย   นางสถาพร ทำทอง

ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวอย่าคือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 83 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 2) พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่างคือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 3) ศึกษา ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ (3.1) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (3.2) เปรียบเทียบ คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (3.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน ได้มาโดย การสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์น และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ผลการศึกษาความต้องการในการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยตามความคิดเห็นของครูพบว่ามีความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ใน มาตรฐาน ท 2.1 การเขียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และเมื่อเรียงอันดับพบว่า ความต้องการ พัฒนาในมาตรฐานที่ 2.1 ตามลำดับความต้องการจากมากไปน้อยคือ การเขียนบันทึกการเดินทาง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเรียงความ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนเรื่องจากภาพ และ มารยาทในการเขียนผู้วิจัยจึงได้นำมากำหนดเนื้อหาในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการ ดังนี้ 1) การเขียนคำขวัญ คำคม คติ พจน์2) การเขียนแสดงความคิดเห็น3) การเขียนโฆษณาสินค้า 4) การเขียนเรียงความ 5) การเขียน นิทาน 6) การเขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ และ7) การแต่งคำประพันธ์
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.1 ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดทฤษฎีเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการร่างรูปแบบ การเรียนการสอนได้ ดังนี้ 1) แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 2) แนวคิดจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 3) แนวคิดกลยุทธ์ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ สแคฟโฟลดิง (Scaffolding)และ 4) แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transformative Learning Theory) 2.2 ผลการนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดทฤษฎีและข้อสรุป ที่ศึกษาไว้ มาดำเนินการยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการแนวคิดและทฤษฎี พื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการสอน มี 5 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมความพร้อม (2) จัดการ ความคิด (3) ลำดับงานเขียน (4) สร้างสรรค์งานเขียน และ (5) นำเสนอผลงาน 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน 3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิง สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 3.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการจัดการ เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.01/80.62 3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลัง เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการ จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.51