ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นางธมณ ชมภูวงค์
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ครูใหญ่ ชั้น ม.1
นายสาริศฐ์ คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญ่ ชั้น ม.1
นางสุพรรณี สมเสนา
กิจการระดับชั้น ชั้น ม.1
นางธนิกานต์ ไขแสง
วิชาการระดับชั้น ชั้น ม.1
นายศุภชัย บุญทาทอง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น ม.1
นางสุจิภา วงศ์วรรณา
งานแนะแนวระดับชั้น ม.1
นางสาวจันจิรา จงรักษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (SMT)

นางสุพรรณี สมเสนา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (SMT)
นางสุจิภา วงศ์วรรณา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (RBL)
นางสาวธัญญารัตน์ ไพรบึง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (RBL)
นางอรทัย สุดโท
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
นายสาริศฐ์ คำทาสี
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
นายศุภชัย บุญทาทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
นางธนิกานต์ ไขแสง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
นางกฤตยา เลิศศรี
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9