ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายสาริศฐ์ คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางเสาวภา พรหมทา
กิจการระดับชั้นนายประสบพร ชูชื่น
วิชาการระดับชั้นนายศุภชัย บุญทาทอง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1นางณิชาภัทร พิมสอน
นายประสบพร ชูชื่น
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2นางสาวสุพรรณี สมเสนา
นางเสาวภา พรหมทา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3นางสุจิภา วศ์วรรณา
นางสาวสุธิตา เบ้าทอง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4นางกฤตยา เลิศศรี
นายศุภชัย บุญทาทอง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5นางธนิกานต์ ไขแสง
นายคณิศร เจียงแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6นางสาวจันจิรา จงรักษ์
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายสาริศฐ์ คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางเสาวภา พรหมทา
กิจการระดับชั้นนายประสบพร ชูชื่น
วิชาการระดับชั้นนายศุภชัย บุญทาทอง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1นางณิชาภัทร พิมสอน
นายประสบพร ชูชื่น
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2นางสาวสุพรรณี สมเสนา
นางเสาวภา พรหมทา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3นางสุจิภา วศ์วรรณา
นางสาวสุธิตา เบ้าทอง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4นางกฤตยา เลิศศรี
นายศุภชัย บุญทาทอง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5นางธนิกานต์ ไขแสง
นายคณิศร เจียงแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6นางสาวจันจิรา จงรักษ์
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์