ปีการศึกษา 2566ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางธมณ ชมภูวงค์
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ผู้ช่วยครูใหญนายสาริศฐ์ คำทาสี
กิจการระดับชั้นนางสุพรรณี สมเสนา
วิชาการระดับชั้นนางธนิกานต์ ไขแสง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนายศุภชัย บุญทาทอง
งานแนะแนวระดับชั้นนางสุจิภา วงศ์วรรณา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (SMT)นางสาวจันจิรา จงรักษ์ , นางสุพรรณี สมเสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (RBL)นางสุจิภา วงศ์วรรณา , นางสาวธัญญารัตน์ ไพรบึง (นักศึกษาฝึกสอน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3นางอรทัย สุดโท , นายสาริศฐ์ คำทาสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4นายศุภชัย บุญทาทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5นางธนิกานต์ ไขแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6นางกฤตยา เลิศศรี , นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง