ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายสาริศฐ์ คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญนางสาวจันจิรา จงรักษ์
กิจการระดับชั้นนายประสบพร ชูชื่น
วิชาการระดับชั้นนางสุพรรณี สมเสนา
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนายศุภชัย บุญทาทอง
งานแนะแนวระดับชั้นนางกฤตยา เลิศศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (SMT)นางสาวจันจิรา จงรักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (RBL)นางสุจิภา วงศ์วรรณา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3นางสุพรรณี สมเสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4นายประสบพร ชูชื่น,นายศุภชัย บุญทาทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5นางธนิกานต์ ไขแสง ,นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6นางกฤตยา เลิศศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด