รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 87/2564 ลงวันที่ 14 พ.ค.2564)

ปีการศึกษา 2564ภาคเรียนที่ 2
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายสาริศฐ์ คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญนายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
กิจการระดับชั้นนายประสบพร ชูชื่น
วิชาการระดับชั้นนางสุพรรณี สมเสนา
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
งานแนะแนวระดับชั้นนางกฤตยา เลิศศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (SMT)นางสาวจันจิรา จงรักษ์ , นางสาวณปภัช พัดบุบผา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (RBL)นางสุพรรณี สมเสนา , นางสาววชิราภรณ์ เกษอินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด , นางสุจิภา วงศ์วรรณา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4นางธนิกานต์ ไขแสง , นางสาวลลิตา แก้วกัณหา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5นายประสบพร ชูชื่น , นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6นางกฤตยา เลิศศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค , นศท.พลศึกษา