เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


2565 นางสาวราตรี สีงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการปกครองท้องถิ่น เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียรู้แบบโครงงานบูรณาการชุมชนเป็นฐาน


นางธมณ ชมภูวงค์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ นวัตกรรมการบริหาร “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม”

2565 นางวิชญะวรากร ไชยสวาสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ ตามแนวทฤษฎีทักษะปฏิบัติ ร่วมกับการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน (Smart Book)
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ท่ารำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2564 นางสาวกาญจนา ดวงมณี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2564 นางสาวไพรินทร์ นามวงษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2563 นางสาวไพรินทร์ นามวงษ์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่องระบบนิเวศและประชากรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางปนัดดา หล้าคำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 ปัญหาที่ฉันสนใจในชุมชน ประกอบผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นางปนัดดา หล้าคำ
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1 ระบบและการเปลี่ยนแปลงของสาร ประกอบผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2562 นางสาววรางคณา  พุฒพันธ์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวสุพรรณี สมเสนา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละ  วิชาคณิตศาสตร์ 2  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
นายก่อพงศ์ พรหมทา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 

 นายก่อพงศ์ พรหมทา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน ของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 

นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่าน แบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางธนิกานต์  ไขแสง 
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

นายปรีดา คูณวงษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มวลอะตอม

นายปรีดา คูณวงษ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและพันธะเคมี โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้-เรื่อง-การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

*****  นางสถาพร ทำทอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

*****  นางสถาพร ทำทอง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 

***** นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกมส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ และความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 //  นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นางชิดชนก   คำทาสี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นางชิดชนก คำทาสี 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
***** นายฐิติวิวัฒน์   เดชกุญชร

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
***** นางปนัดดา หล้าคำ

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นายประกาศิต จินดาศรี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 ***** นางญาณิศา คูณวงษ์

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ***** นางสุทิศา ไชยโชติ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ***** นายวิเชียร ไชยโชติ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์วิชาสุขศึกษา 5 สำหรับนกัเรียนช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ***** นายสมภพ โคตพันธ์

การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ***** นายสมภพ โคตพันธ์

แบบฝึกฟุตซอล การเคลื่อนที่เบื้องต้นกีฬาฟุตบอล

การพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ***** นายศึก ลูกอินทร์

การพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ *****นายศึก ลูกอินทร์

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึง วิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ *****ครูสลาวฒิ ดาราช

เอกสารประกอบการเรียน การเขียนผังงานและอัลกอริทึม *****ครูสลาวุฒิ ดาราช