ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นางสาวสถาพร สุวรรณ์เสาวร์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นางธัญญาพร ทองมนต์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นายประสบพร ชูชื่นครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
6นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาคครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
7นางสาววริยา พันวิสูครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ