ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
2นางสาวสถาพร สุวรรณ์เสาวร์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
3นางธัญญาพร ทองมนต์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
4นายประสบพร ชูชื่นครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
5นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาคครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
6นางสาววริยา พันวิสูครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2565
8นางอรทัย สุดโทครู1/2565