ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
2นางสาวสถาพร สุวรรณ์เสาวร์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
3นางธัญญาพร ทองมนต์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
4นายประสบพร ชูชื่นครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
5นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาคครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2565
6นางสาววริยา พันวิสูครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2565
8นางอรทัย สุดโทครู2/2565