ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
2นางสาวสถาพร สุวรรณ์เสาวร์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
3นางธัญญาพร ทองมนต์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
4นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาคครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
5นางสาววริยา พันวิสูครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
6นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นางอรทัย สุดโทครู1/2566
8นายปัญญา สุวรรณ์ครู1/2566