ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นางอำพร สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
กิจการระดับชั้นนายสมโภช พิมสอน
วิชาการระดับชั้นนางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2นางอาริยา สำนักนิตย์
นางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3นางวรพรรณ โพธิ์คง
นายสมโภช พิมพ์สอน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
นางสาวเจตสุภา สุขกาย
Mr.Ayuk Alfred
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5นางปนัดดา หล้าคำ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นางอำพร สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2นางอาริยา สำนักนิตย์
นางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3นายสมโภช พิมพ์สอน
นางสาวสุนทรีย์ลักณ์ สมรักษ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5นางปนัดดา หล้าคำ