ปีการศึกษา 2566ภาคเรียนที่ 1
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางธมณ ชมภูวงค์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นางอำพร สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางเสาวภา พรหมทา
กิจการระดับชั้นนายปัญญา สุวรรณ์
วิชาการระดับชั้นนางณิชาภัทร พิมสอน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวสุวรรณดี ลาคำ
งานแนะแนวระดับชั้นนางอำพร สะดวก
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)นางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (RBL)นายสมโภช พิมสอน , นางเสาวภา พรหมทา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3นางณิชาภัทร พิมสอน , นางสาวธัญวีร์ บัวจันทร์ (นักศึกษาฝึกสอน)
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4นางสาวลัดดา อายุวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5นายวิระชน สีดำ , นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค , นายปัญญา สุวรรณ์