รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 538/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 2
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นางอำพร สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางเสาวภา พรหมทา
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางณิชาภัทร พิมสอน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1นายเอกอรุณ ปะอาง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ , นายสมโภช พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3นางอาริยา สำนักนิตย์ , นางสาวจันจิรา ไชยโชติ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4นางปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์ , นางเสาวภา พรหมทา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5นางสาววชลธิดา เชื้อพรหมธรรม , นางสาวกุสุมา ตองอบ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6นางสาวสุวรรณดี ลาคำ , นางณิชาภัทร พิมสอน