ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่ 1
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นางอำพร สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางเสาวภา พรหมทา
กิจการระดับชั้นนายสมโภช พิมสอน
วิชาการระดับชั้นนางณิชาภัทร พิมสอน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางอรทัย สุดโท
งานแนะแนวระดับชั้นนางปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)นางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (RBL)นายสมโภช พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3นางณิชาภัทร พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5นางปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์ , นางเสาวภา พรหมทา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6นายวิรชน สีดำ, นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง