ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นางธมณ ชมภูวงค์
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำพร สะดวก
ครูใหญ่ ม.3
นางเสาวภา พรหมทา
ผู้ช่วยครูใหญ่ ม.3
นายปัญญา สุวรรณ์
กิจการระดับชั้น ม.3
นางณิชาภัทร พิมสอน
วิชาการระดับชั้น ม.3
นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น ม.3
นางอำพร สะดวก
งานแนะแนวระดับชั้น ม.3
นางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)
นายสมโภช พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (RBL)
นางเสาวภา พรหมทา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (RBL)
นางณิชาภัทร พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
นางสาวธัญญวีร์ บัวจันทร์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
นางสาวลัดดา อายุวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
นายวิระชน สีดำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
นายปัญญา สุวรรณ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9