รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 87/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

ปีการศึกษา 2564ภาคเรียนที่ 2
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นางอำพร สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางเสาวภา พรหมทา
กิจการระดับชั้นนายสมโภช พิมสอน
วิชาการระดับชั้นนางณิชาภัทร พิมสอน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางอาริยา สำนักนิตย์
งานแนะแนวระดับชั้นนางปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)นางสาวชลธิดา เชื้อพรหมธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (RBL)นางอาริยา สำนักนิตย์ , นายสมโภช พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางณิชาภัทร พิมสอน , นายปัณณฑัต ผิวงาม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5นางสาวสุวรรณดี ลาคำ , Miss.Bokombe Relindise
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6นางปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์ , นางเสาวภา พรหมทา