ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ
5นายสุขสวัสดิ์ คำผาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ