ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2565
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ1/2565
5นายสุขสวัสดิ์ คำผาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้