ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมโภช พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายศุภชัย บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอุเทน สาระสี
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ
นางสาวณัฎฐาทิพย์ สุมะวงษ์
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10