ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2566
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
4นายสุขสวัสดิ์ คำผาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นายอุเทน สาระสีครูอัตราจ้าง1/2566