ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ
5นายสุขสวัสดิ์ คำผางตำแหน่ง ครู
6นายเจษฎา คำภานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกดนตรี / ครูรณชัย ชัยสิทธิ์ ครูพี่เลี้ยง