กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


นายศุภชัย บุญทาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางอุทัย จินดาชาตินายสมโภช พิมสอน

นายรณชัย ชัยสิทธิ์

นางสาวธันยพร สังข์แก้ว


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562นายศุภชัย บุญทาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางอุทัย จินดาชาตินายสมโภช พิมสอนนายดุริยศิลป์ วรรณา

นายรณชัย ชัยสิทธิ์

นางสาวธันยพร สังข์แก้ว