ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมโภช พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายศุภชัย บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11