ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
 • หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
 • หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด นางสาวจันจิรา จงรักษ์
 • หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นายสมโภช พิมสอน
 • หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน นายสมัย บัวหยาด
 • หัวหน้ากิจกรรมทักษะชีวิต นายสมภพ โคตพันธ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
 • หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
 • หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด นางสาวจันจิรา จงรักษ์
 • หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นายสมโภช พิมสอน
 • หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน นายสมัย บัวหยาด
 • หัวหน้ากิจกรรมทักษะชีวิต นายสมภพ โคตพันธ์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
 • หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
 • หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด นางสาวจันจิรา จงรักษ์
 • หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นายสมโภช พิมสอน
 • หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน นายสมัย บัวหยาด
 • หัวหน้ากิจกรรมทักษะชีวิต นายสมภพ โคตพันธ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
 • หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
 • หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด นางสาวจันจิรา จงรักษ์
 • หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นายสมโภช พิมสอน
 • หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน นายสมัย บัวหยาด
 • หัวหน้ากิจกรรมทักษะชีวิต นายสมภพ โคตพันธ์