ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ที่ปรึกษากิจกรรมทักษะชีวิต
นางธมณ ชมภูวงค์
ที่ปรึกษากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ที่ปรึกษากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางธนิกานต์ ไขแสง
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
นางธัญญาพร ทองมนต์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นางสุทิศา ไชยโชติ
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
นายสมภพ โคตพันธ์
หัวหน้ากิจกรรมทักษะชีวิต
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน
กิจกรรมยุวกาชาด
นางธนิกานต์ ไขแสง
หัวหน้ากิจกรรม
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์นางชิดชนก คำทาสีนางอำพร สะดวกนางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์
นางสาวจินตนา คงเสนะนางสาวจันจิรา จงรักษ์นางสุพรรณี สมเสนานางพรรณา ใสกระจ่างนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
นางกฤตยา เลิศศรีนางสาวประกายเพชร บุญเกิดนางสาวรัชนีกร ละอองทองนางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
นางสุทิศา ไชยโชติ
หัวหน้ากิจกรรม
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลนางเสาวภา พรหมทานายบรรจบ ลำดวนนางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล
นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์นางสุจิภา วงศ์วรรณานางสาววรางคณา พุฒพันธ์นางสาวสุวรรณดี ลาคำนายสมโภช พิมสอน
นางณิชาภัทร พิมสอน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นางธัญญาพร ทองมนต์
หัวหน้ากิจกรรม
นายกฤตชัย แป้นโสมนายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งนายปรีดา คูณวงษ์นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม

นายสาริศฐ์ คำทาสีนางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาคนางชญาณดา โททัสสะนายศุภชัย บุญทาทองนายธีรพล โททัสสะ

นางสุปราณี พอกพูนนางสาวบัวลิน พันธ์แก่นนายสุขสวัสดิ์ คำผางนายวิระชน สีดำนางสาวลัดดา อายุวงศ์

นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุดนางวรพรรณ โพธิ์คงนางอรทัย สุดโทนายปัญญา สุวรรณ์
กิจกรรมทักษะชีวิต
นายสมภพ โคตพันธ์
หัวหน้ากิจกรรม
นายวัฒนะ สะดวกนายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรนางอรชร โคตพันธ์นางปนัดดา หล้าคำนายวิเชียร ไชยโชตินางญาณิศา คูณวงษ์นายเอกอรุณ ประอาง
กิจกรรมรักษาดินแดน
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
หัวหน้ากิจกรรม
นายสมัย บัวหยาดนางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง

หน้า: 1 2 3 4