ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นายเอกอรุณ ประอาง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายสาริศฐ์ คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิกานต์ ไขแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณิชาภัทร พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรพล โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9