ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
2นายโชคชัย สามสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
3นายสาริศฐ์ คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
4นางณิชาภัทร พิมสอนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
5นางธนิกานต์ ไขแสงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
6นายธีรพล โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2565
7นายเอกอรุณ ประอางครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นายจิรพัฒน์ โททัสสะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2565