ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
2นายโชคชัย สามสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
3นายสาริศฐ์ คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
4นางณิชาภัทร พิมสอนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
5นางธนิกานต์ ไขแสงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
6นายธีรพล โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
7นายเอกอรุณ ประอางครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางสาวปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2565