ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นายโชคชัย สามสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายสาริศฐ์ คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นางณิชาภัทร พิมสอนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นางธนิกานต์ ไขแสงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
6นายธีรพล โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นายเอกอรุณ ประอางครู
8นางสาวทัศนีพร แสนสุขครู
9นางสาวปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์ครู
12นางสาวลลิตา แก้วกัณหานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกสังคมศึกษา/ ครูธนิกานต์ ไขแสง ครูพี่เลี้ยง