ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางอรชร โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายญาณิศา คูณวงา์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
4นางสุพรรณี สมเสนาครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
5นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นางวรพรรณ โพธิ์คงครู
7นายวิระชน สีดำครู
8นางสาวดารุณี ไพรบึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
9นางสาววชิราภรณ์ เกษอินทร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
10นายอนุวัต บุญร่วมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพี่เลี้ยง / นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล