ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอรชร โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
3นายญาณิศา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
4นางสุพรรณี สมเสนาครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
5นางวรพรรณ โพธิ์คง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นายวิระชน สีดำ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2566