กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562นางสาวสุพรรณี สมเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางอรชร โคตพันธ์

นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล

นางญาณิศา คูณวงษ์

นางสาวอาริยา สำนักนิตย์


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562คุณครูสุพรรณี สมเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางอรชร โคตพันธ์

นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล

นางญาณิศา คูณวงษ์

นางสาวอาริยา สำนักนิตย์


นางสาวศศิธร สายแก้ว


นางสาวจันทิมา คำวิเศษ