ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางอรชร โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายญาณิศา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นางสุพรรณี สมเสนาครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
5นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นางวรพรรณ โพธิ์คง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
7นายวิระชน สีดำ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
8นางสาวดารุณี ไพรบึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
9นางสาววชิราภรณ์ เกษอินทร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
10นายอนุวัต บุญร่วมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพี่เลี้ยง / นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล