ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมภพ โคตพันธ์
ครูใหญ่ ชั้น ม.5
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ผู้ช่วยครูใหญ่ ชั้น ม.5
นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
กิจการระดับชั้น ม.5
นางสุทิศา ไชยโชติ
วิชาการระดับชั้น ม.5
นางสาวประกายเพชร บุญเกิด
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น ม.5
นางวรพรรณ โพธิ์คง
งานแนะแนวระดับชั้น ม.5
นางชญาณดา โททัสสะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวณัฎฐาทิพย์ สุมะวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวประกายเพชร บุญเกิด
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นางสุทิศา ไชยโชติ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นางวรพรรณ โพธิ์คง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9