รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 538/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 2
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
กิจการระดับชั้นนายสมภพ โคตพันธ์
วิชาการระดับชั้นนางสาววริยา พันวิสู
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1นายธานินท์ บัวเข็ม , นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ , นางสาวสายรุ้ง บุญจูง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง , นางสาววริยา พันวิสู
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3นางวรพรรณ โพธิ์คง , นายสมภพ โคตพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4นางสุทิศา ไชยโชติ , นางสาวลัดดา อายุวงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์