ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
กิจการระดับชั้นนายสมภพ โคตพันธ์
วิชาการระดับชั้นนางสาววริยา พันวิสู
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวประกายเพชร บุญเกิด
งานแนะแนวระดับชั้นนางวรพรรณ โพธิ์คง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)นางปัทมนันท์ โททัสสะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (การงานอาชีพ)นายสมภพ โคตพันธ์ ,นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นิติศาสตร์)นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง ,นางสาววริยา พันวิสู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (RBL)นางสุทิศา ไชยโชติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 (วิทย์-คณิต)นางสาวประกายเพชร บุญเกิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 (วิทย์-คณิต)นางวรพรรณ โพธิ์คง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 (PSMT,SMT)นางลัดดา อายุวงษ์