ปีการศึกษา 2566ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นายสมภพ โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
กิจการระดับชั้นนายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
วิชาการระดับชั้นนางสุทิศา ไชยโชติ
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวประกายเพชร บุญเกิด
งานแนะแนวระดับชั้นนางวรพรรณ โพธิ์คง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)นางชญาณดา โททัสสะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (การงานอาชีพ,ทัศนศิลป์,ดนตรี,นิติศาสตร์)นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง , นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (วิทย์-คณิต) นางสาวประกายเพชร บุญเกิด ,นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ , นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (RBL)นางสุทิศา ไชยโชติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 (วิทย์-คณิต)นางวรพรรณ โพธิ์คง