ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
กิจการระดับชั้นนายสมภพ โคตพันธ์
วิชาการระดับชั้นนางสาววริยา พันวิสู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1นายเรวัต เอียดแก้ว
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2นางสุทิศา ไชยโชติ
นายโสภณ พันธ์แก่น
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3นางอุทัย จินดาชาติ
นางสาววริยา พันวิสู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
นายสมภพ โคตพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
กิจการระดับชั้นนายสมภพ โคตพันธ์
วิชาการระดับชั้นนางสาววริยา พันวิสู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1นายเรวัต เอียดแก้ว
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
Mr.Akem NDIP Divine
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2นางสุทิศา ไชยโชติ
นางสาวจันทิมา คำวิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3นางอุทัย จินดาชาติ
นางสาววริยา พันวิสู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
นายสมภพ โคตพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล