ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยฐานะหมายเลขโทรศัพท์สถานะ
นายวิชัย ศรีพวงเพชรผู้อำนวยการ2515 – 2517
นายสนิท ลีลาผู้อำนวยการ2517 – 2519
นายชาญณรงค์ อินทรีย์ผู้อำนวยการ2519 – 2527
นายสถิตย์ กิ่งจันทร์ผู้อำนวยการ2527 – 2532
นายสนั่น ไสวผู้อำนวยการ2532 – ย้าย
นายสุจินต์ หล้าคำผู้อำนวยการผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.4)พ.ย.2562 – ปัจจุบัน
นายเรืองยศ สุภาว์รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางธมณ ชมภูวงค์รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการชำนาญการ (คศ.2)2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยฐานะหมายเลขโทรศัพท์สถานะ
นายสุจินต์ หล้าคำผู้อำนวยการผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.4)พ.ย.2562 – ปัจจุบัน
นายเรืองยศ สุภาว์รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางธมณ ชมภูวงค์รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการชำนาญการ (คศ.2)2563-ปัจจุบัน