ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางธมณ ชมภูวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
นายมณเฑียร สุภโกศล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางเสาวภา พรหมทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายวัฒนะ สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางชิดชนก คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางอำพร สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางอรชร โคตพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางปนัดดา หล้าคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวจันจิรา จงรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายสมโภช พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายกฤตชัย แป้นโสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายปรีดา คูณวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมภพ โคตพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสาริศฐ์ คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรจบ ลำดวน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิกานต์ ไขแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางญาณิศา คูณวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมัย บัวหยาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญญาพร ทองมนต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุทิศา ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวิเชียร ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณิชาภัทร พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี พอกพูน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางชญาณดา โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุพรรณี สมเสนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุจิภา วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายธีรพล โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรรณา ใสกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกฤตยา เลิศศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวรพรรณ โพธิ์คง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายวิระชน สีดำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลัดดา อายุวงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวประกายเพชร บุญเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวรัชนีกร ละอองทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอรทัย สุดโท
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายปัญญา สุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายเอกอรุณ ประอาง
ตำแหน่ง ครู
นายอุเทน สาระสี
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ
นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วม
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ
นางสาวณัฎฐาทิพย์ สุมะวงษ์
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ
Miss.Biddy Abingwo
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Bryan Anya
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Tenyah Etienne
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวจารุวรรณ นาห่อม
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนภัสกรณ์ ธัญนพศตนันท์
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นางมันฑนา จันทเสน
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสายฟ้า ชูคำ
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นายกรุงศรี สาระสี
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสมโภชน์ หล่อแหลม
ตำแหน่ง ลูกจ้าง (นักการภารโรง
)
นายธวัชชัย ดวงมณ๊
ตำแหน่ง ลูกจ้าง (นักการภารโรง)
นางสาวคณาคำ แจ่มเชื้อ
ตำแหน่ง ลูกจ้าง (แม่บ้าน
)
นายนพรัตน์ บุญร่วม
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู
นางสาวประภาพร เงินดี
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู 
นางสาวพุทธธิดา บุญยรัชชัยนนท์
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู
นางสาวธัญญารัตน์ ไพรบึง
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู
นางสาวกวินทิพย์ เทาศิริ
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู
นางสาวธัญญวีร์ บัวจันทร์
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู