ผลการเรียนตามห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

*** นักเรียนเข้าดูตาม ห้องเรียน ตัวเองเท่านั้น !!! *** เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ***

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.1/1ม.2/1ม.3/1
ม.1/2ม.2/2ม.3/2
ม.1/3ม.2/3ม.3/3
ม.1/4ม.2/4ม.3/4
ม.1/5ม.2/5ม.3/5
ม.1/6ม.2/6ม.3/6
ม.1/7ม.2/7
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม.4/1 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น)ม.5/1 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)ม.6/1(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
ม.4/1 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)ม.5/1 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)ม.6/1(ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
ม.4/2 (ภาษาอังกฤษ- การงานอาชีพ) ม.5/2 (ภาษาอังกฤษ- การงานอาชีพ)ม.6/2(ภาษาอังกฤษ-การงานอาชีพ)
ม.4/3 (ภาษาอังกฤษ- ทัศนศิลป์) ม.5/3 (ภาษาอังกฤษ- นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)ม.6/3(ภาษาอังกฤษ-ดนตรี)
ม.4/3 (ภาษาอังกฤษ- ดนตรี) ม.5/3 (ภาษาอังกฤษ- ทัศนศิลป์)ม.6/3(ภาษาอังกฤษ-นาฏศิลป์)
ม.4/4 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -RBL) ม.5/3 (ภาษาอังกฤษ- ดนตรี)ม.6/3(ภาษาอังกฤษ-ทัศนศิลป์)
ม.4/5 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ม.5/4 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -RBL)ม.6/4(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-RBL)
ม.4/6 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ม.5/5 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)ม.6/5(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ม.4/7 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – PSMT) ม.5/6 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – PSMT)ม.6/6(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(PSMT)
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564