ผลการเรียนตามห้องเรียน ใส่รหัสให้ถูกต้องตามตัวอย่างที่แจ้งไว้ (2563-เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

ตัวอย่าง 2563-00001

ข้อมูลบางรายวิชาอาจไม่ครบถ้วน ทางโรงเรียนจะอัพเดทเพิ่มเติมภายหลัง

ม.1 ภาคเรียนท่ 2/2563ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2563ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ม.4/1 ภาษาจีนม.5/1 ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 2/2ม.4/1 ภาษาญี่ปุ่นม.5/1 ภาษาญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 2/3ม.4/2 การงานอาชีพม.5/2 การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4ม.4/3 สังคมม.5/2 นาฎศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5ม.4/3 ทัศนศิลป์ม.5/2 ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6ม.4/3 ดนตรีม.5/2 ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ม.4/4 RBLม.5/3 วิทย์ฯ-คณิต
ม.4/5 วิทย์ฯ-คณิตม.5/4 RBL
ม.4/6 วิทย์-คณิตฯม.5/5 PSMT