ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางปนัดดา หล้าคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2นายปรีดา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นายสมัย บัวหยาดครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
7นายวิเชียร ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
8นางสุทิศา ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
9นางสุจิภา วงศ์วรรณา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
10นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
11นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
12นางพรรณา ใสกระจ่างครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
13นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีรพลธ์ครู
14นางสาวลัดดา อายุวงศ์ครู
15นางสาวรัชนีกร ละอองทองครู
16นางสาวประกายเพชร บุญเกิดครู