ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางปนัดดา หล้าคำครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
2นายปรีดา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
3นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
4นายสมัย บัวหยาดครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
5นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
6นายวิเชียร ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นางสุทิศา ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
8นางสุจิภา วงศ์วรรณา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2566
9นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
10นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
11นางพรรณา ใสกระจ่างครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
12นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีรพลธ์ครู 1/2566
13นางสาวลัดดา อายุวงศ์ครู1/2566
14นางสาวรัชนีกร ละอองทองครู1/2566
15นางสาวประกายเพชร บุญเกิดครู1/2566