ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางปนัดดา หล้าคำครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
2นายปรีดา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
3นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
4นายสมัย บัวหยาดครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
5นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
6นายวิเชียร ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นางสุทิศา ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
8นางสุจิภา วงศ์วรรณา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2565
9นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
10นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
11นางพรรณา ใสกระจ่างครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2565
12นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีรพลธ์ครู 2/2565
13นางสาวลัดดา อายุวงศ์ครู2/2565
14นางสาวรัชนีกร ละอองทองครู2/2565
15นางสาวประกายเพชร บุญเกิดครู2/2565
16นางสาวหทัยภัทร ศรีพรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2565
17นางสาวธนัญญา เสนครามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2565