ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางปนัดดา หล้าคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2นายปรีดา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นายสมัย บัวหยาดครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
7นายวิเชียร ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
8นางสุทิศา ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
9นางสุจิภา วงศ์วรรณาครู
10นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
11นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
12นางพรรณา ใสกระจ่างครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
13นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีรพลธ์ครู
14นางลัดดา อายุวงศ์ครู
15นางสาวกุสุมา ตองอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาสตร์ / ครูชลธิดา เชื้อพรมธรรม ครูพี่เลี้ยง
16นางสาวกุสุมา พุทธรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี / ครูปรีดา คูณวงษ์ ครูพี่เลี้ยง
17นางสาวนุชรี นันทสิงห์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ / ครูนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์
18นางสาวเสาวภา อินทพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ / ครูสุทิศา ไชยโชติ
19นางสาวอาทิตยา วงษ์นิลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ / ครูปนัดดา หล้าคำ
20นางสาวเมธาพร นวลแสงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ / ครูจันจิรา จงรักษ์
21นางสาวนภาพร แก้วรักษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี / ครูวิเชียร ไชยโชติ