ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายวิเชียร ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางปนัดดา หล้าคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวจันจิรา จงรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายปรีดา คูณวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมัย บัวหยาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุทิศา ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุจิภา วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรรณา ใสกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลัดดา อายุวงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวประกายเพชร บุญเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวรัชนีกร ละอองทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11