ผอ.ก่อพงศ์ พรหมทา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
ชื่อผู้ประเมิน นายก่อพงศ์ พรหมทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
ปีที่ประเมิน 2560
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมเสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ประเมินแผนการดำเนินโครงการ 3) ประเมินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ 4) ประเมินการนาโครงการไปปฏิบัติ 5) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และ 6) ประเมินกากับติดตามและผลกระทบของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Based Model) ของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale and Model of Evaluation) โดยทำการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 471 คน ประกอบด้วย กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน กลุ่มคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 214 คน และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 217 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) แล้วทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) การประเมินแผนการดำเนินโครงการ 3) การประเมินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ 4) การประเมินการนาโครงการไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และ 6) การประเมินกำกับติดตามและผลกระทบของโครงการ ฉบับที่ 2 สาหรับผู้ปกครองของนักเรียน ประเมินครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินการนำโครงการไปปฏิบัติ และ 2) การประเมินผลลัพธ์ ของโครงการ ฉบับที่ 3 สำหรับนักเรียนประเมินครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินการนาโครงการ ไปปฏิบัติ และ 2) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และฉบับที่ 4 สาหรับนักเรียน เป็นการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการ (ก่อนและหลังดำเนินโครงการ) ตามองค์ประกอบของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสะอาด 6) ความสุภาพ 7) ความสามัคคี และ 8) ความมีน้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบที (t-test dependent) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมาเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตามลาดับ
2. ผลการประเมินด้านแผนการดำเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แผนการดาเนินโครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รองลงมาเป็นแผนการดำเนินโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี และแผนการดาเนินโครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตามลำดับ
3. ผลการประเมินด้านแนวทางการพัฒนาโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของการออกแบบกิจกรรม รองลงมาเป็นความพร้อมของบุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากร และความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตามลาดับ
4. ผลการประเมินด้านการนำโครงการไปปฏิบัติ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อานวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม รองลงมาเป็นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ และนักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ตามลำดับ ขณะที่ภาพรวมของผู้ปกครองของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการ รองลงมาเป็นผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของโครงการ ตามลำดับ ตลอดจนภาพรวมของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของโครงการ รองลงมาเป็นนักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการประเมินผลของโครงการ ตามลำดับ
5. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ
5.1 ผลการประเมินระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดำเนินของโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม รองลงมาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการ และนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามนโยบายของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตามลำดับ ขณะที่ในภาพรวมของผู้ปกครองของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ครูมีความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานได้ รองลงมาเป็นโรงเรียนนาหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการมาเป็นนโยบายหลักในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามลำดับ ตลอดจนภาพรวมของ นักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนนาหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการมาเป็นนโยบายหลักในการจัดการเรียนการสอน รองลงมาเป็นครูมีความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานได้ และนักเรียนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จากกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามลาดับ
6. ผลการประเมินด้านการกำกับติดตามและผลกระทบของโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนได้นำผลการประเมินโครงการมาทบทวนและปรับปรุง แก้ไขพัฒนา การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนได้มีการขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง