ผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

ระดับชื่อ – สกุลรางวัลรายการหน่วยงาน
จังหวัดโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมองค์กรคุณธรรมโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กรและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)คณะกรรการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาวจินตนา คงเสนะยุวกาชาดดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดเด็กหญิงกนกกร นาคครินทร์ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาวถิรพร แก้ววงษ์ษายุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายเรืองยศ สุภาว์ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายวัฒนะ สะดวกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาวจันจิรา จงรักษ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางอาลิตตา เหมเกียรติกุลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายบรรจบ ลำดวนครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาวทัศนีพร แสนสุขครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางกฤตยา เลิศศรีครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางวรพรรณ โพธิ์คงครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564อง
ค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ