ผลงานดีเด่นผู้บริหาร ครู และนักเรียน ประจำปี 2565

ระดับชื่อ – สกุลรางวัลรายการหน่วยงาน
อำเภอนายสุจินต์ หล้าคำผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
จังหวัดนางสุพรรณี สมเสนายุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้สอนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางอำพร สะดวกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางปนัดดา หล้าคำครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายวิเชียร ไชยโชติครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสุทิศา ไชยโชติครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสุจิภา วงศ์วรรณาครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาววริยา พันวิสูครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายบรรจบ ลำดวนครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนางญาณิศา คูณวงษ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนายศุภชัย บุญทาทองครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอนางอรชร โคตพันธ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนายปรีดา คูณวงษ์ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนายสาริศฐ์ คำทาสีครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนายสุขสวัสดิ์ คำผางครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนางสาวจันจิรา จงรักษ์ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนางสาวนภัสกรณ์ ธัญนพศตนันท์บุคลากรสนับสนุนการสอนดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
อำเภอนายสายฟ้า ชูคำลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ ยุวกาชาดอาสากิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดี 1 การประกวดสวนสนามยุวกาชาดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ยุวกาชาดระดับ 3 ดีเด่นกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ