ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นางกฤตยา เลิศศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางชิดชนก คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี พอกพูน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชญาณดา โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วม
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ
Miss.Biddy Abingwo
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Bryan Anya
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Tenyah Etienne
ครูชาวต่างชาติ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11