ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นางกฤตยา เลิศศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกฤตยา เลิศศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี พอกพูน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชญาณดา โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วม
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ
Miss.Biddy Abingwo
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Bryan Anya
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Tenyah Etienne
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวกวินทิพย์ เทาศิริ
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู
นางสาวประภาพร เงินดี
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10