ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2564
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
8นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2565