ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
5นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
6นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
7นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2566
9นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วมครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)1/2566