ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
8นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
10Ms.Bokome Relindise Etingครูชาวต่างประเทศ
11Mr.Ayuk Alfredครูชาวต่างประเทศ
12นางสาวณปภัช พัดบุบผานักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง / นางชิดชนก คำทาสี