ปีการศึกษา 2566ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ครูใหญ่นางชิดชนก คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นายวัฒนะ สะดวก
กิจการระดับชั้นนายรณชัย ชัยสิทธิ์
วิชาการระดับชั้นนายเอกอรุณ ประอาง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนายวิเชียร ไชยโชติ
งานแนะแนวระดับชั้นนางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)นางธัญญาพร ทองมนต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (การงานอาชีพ-ทัศนศิลป์-ดนตรี)นายวัฒนะ สะดวก , นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล , นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) RBLนายวิเชียร ไชยโชติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) PSMTนายเอกอรุณ ประอาง , นางสาวกวินทิพย์ เทาศิริ (นักศึกษาฝึกสอน)