รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 538/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นายวัฒนะ สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางชิดชนก คำทาสี
กิจการระดับชั้นนายรณชัย ชัยสิทธิ์
วิชาการระดับชั้นนางธัญญาพร ทองมนต์
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางวรพรรณ โพธิ์คง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1นางปัทมนันท์ โททัสสะ , นางชิดชนก คำทาสี , นางสาวศิริรัตน์ ปลงใจ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2นายรณชัย ชัยสิทธิ์ , นางธัญญาพร ทองมนต์ , นายเจษฎา คำภา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3นายสมัย บัวหยาด , นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4นายวิเชียร ไชยโชติ , นางสาวนภาพร แก้วรักษา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล