รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 87/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

ปีการศึกษา 2564ภาคเรียนที่ 2
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นายวัฒนะ สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางชิดชนก คำทาสี
กิจการระดับชั้นนายรณชัย ชัยสิทธิ์
วิชาการระดับชั้นนายเอกอรุณ ประอาง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางธัญญาพร ทองมนต์
งานแนะแนวระดับชั้นนางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1นายวิระชน สีดำ , นางธัญญาพร ทองมนต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2นายเอกอรุณ ประอาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4นายวิเชียร ไชยโชติ , นางชิดชนก คำทาสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล ,นายอนุวัต บุญร่วม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์ , นายสมัย บัวหยาด