ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นายวัฒนะ สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางชิดชนก คำทาสี
กิจการระดับชั้นนายรณชัย ชัยสิทธิ์
วิชาการระดับชั้นนายเอกอรุณ ประอาง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางธัญญาพร ทองมนต์
งานแนะแนวระดับชั้นนางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1นางธัญญาพร ทองมนต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2นายเอกอรุณ ประอาง , นายเอกอรุณ ประอาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4นายวิเชียร ไชยโชติ , นายสมัย บัวหยาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์