ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชิดชนก คำทาสี
ครูใหญ่ ชั้น ม.6
นายวัฒนะ สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่ ชั้น ม.6
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
กิจการระดับชั้น ม.6
นายเอกอรุณ ประอาง
วิชาการระดับชั้น ม.6
นายวิเชียร ไชยโชติ
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น ม.6
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
งานแนะแนวระดับชั้น ม.6
นางธัญญาพร ทองมนต์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายวัฒนะ สะดวก
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายวิเชียร ไชยโชติ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/
4
นายเอกอรุณ ประอาง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นางสาวกวินทิพย์ เทาศิริ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10