ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นายวัฒนะ สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางชิดชนก คำทาสี
กิจการระดับชั้นนายรณชัย ชัยสิทธิ์
วิชาการระดับชั้นนางธัญญาพร ทองมนต์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1นางสาวทัศนีพร แสนสุข
นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2นายรณชัย ชัยสิทธิ์
นางธัญญาพร ทองมนต์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3นายวิเชียร ไชยโชติ
นางชิดชนก คำทาสี
Mr.enoh Abel
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4นายสมัย บัวหยาด
นายชนินทร์ น้อยพินิจ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
นายธานินทร์ บัวเข็ม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นายวัฒนะ สะดวก
ผู้ช่วยครูใหญ่นางชิดชนก คำทาสี
กิจการระดับชั้นนายรณชัย ชัยสิทธิ์
วิชาการระดับชั้นนางธัญญาพร ทองมนต์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1นางสาวทัศนีพร แสนสุข
นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2นายรณชัย ชัยสิทธิ์
นางธัญญาพร ทองมนต์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3นายวิเชียร ไชยโชติ
นางชิดชนก คำทาสี
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4นายสมัย บัวหยาด
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
นายธานินทร์ บัวเข็ม