รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 538/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 2
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางสุปราณี พอกพูน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1นางสาวจันจิรา จงรักษ์ , นางสาวเมธาพร นวลแสง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2นางปนัดดา หล้าคำ , นางสาวอาทิตยา วงษ์นิล
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3นายบรรจบ ลำดวน , นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4นางญาณิศา คูณวงษ์ , นางสาวจินตนา คงเสนะ , นางสาวสุดารัตน์ หนองไร่
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5นายสุขสวัสดิ์ คำผาง , นายธีรพล โททัสสะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6นางสุปราณี พอกพูน