ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1นางสุปราณี พอกพูน
นายธีรพล โททัสสะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
นางสาวศศิธร สายแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3นางสาวลัลลนา บัวศรี
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4นายบรรจบ ลำดวน
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5นางญาณิศา คูณวงษ์
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6นายเอกอรุณ ประอาง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ที่ปรึกษานางวรารัตน์ สุคันธชาติ
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายดุริยศิลป์ วรรณา
วิชาการระดับชั้นนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1นางสุปราณี พอกพูน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
นางสาวศศิธร สายแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3นางสาวลัลลนา บัวศรี
นายดุริยศิลป์ วรรณา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4นายบรรจบ ลำดวน
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5นางญาณิศา คูณวงษ์
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6นายเอกอรุณ ประอาง