ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นางธมณ ชมภูวงค์
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุปราณี พอกพูน
ครูใหญ่ ม.2
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ผู้ช่วยครูใหญ่ ม.2
นายธีรพล โททัสสะ
กิจการระดับชั้น ม.2
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
วิชาการระดับชั้น ม.2
นายบรรจบ ลำดวน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น ม.2
นางญาณิศา คูณวงษ์
งานแนะแนวระดับชั้น ม.2นางปนัดดา หล้าคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT)
นางญาณิศา คูณวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (RBL)
นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
นายบรรจบ ลำดวน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
นายธีรพล โททัสสะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
นางสาวรัชนีกร ละอองทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9