ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่ 1
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนายบรรจบ ลำดวน
งานแนะแนวระดับชั้นนางญาณิศา คูณวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT)นางปนัดดา หล้าคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (RBL)นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3นางญาณิศา คูณวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา , นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5นายบรรจบ ลำดวน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7นางสาวรัชนีกร ละอองทอง , นายธีรพล โททัสสะ