ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางเสาวภา พรหมทาครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นายวัฒนะ สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
3นางอำพร สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
4นางสาวจินตนา คงเสนะครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้