ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางเสาวภา พรหมทาครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
2นายวัฒนะ สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
3นางอำพร สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
4นางสาวจินตนา คงเสนะครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุดครู1/2565