ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางเสาวภา พรหมทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายวัฒนะ สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางอำพร สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายนพรัตน์ บุญร่วม
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10