ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางเสาวภา พรหมทาครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
2นายวัฒนะ สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
3นางอำพร สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
4นางสาวจินตนา คงเสนะครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุดครู2/2565
6นายพรรคพล พรหมทานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2565
7นายธวัชชัย เสนาภักดิ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2565