ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางเสาวภา พรหมทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายวัฒนะ สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางอำพร สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11