ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางเสาวภา พรหมทาครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นายวัฒนะ สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
3นางอำพร สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
4นางสาวจินตนา คงเสนะครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายปัณณทัต ผิวงามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลื้ยง/นางเสาวภา พรหมทา
6นางสาวปิ่นอนงค์ เสนครามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง/นางสาวจินตนา คงเสนะ