กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นางเสาวภา พรหมทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานบริหารบุคคลหัวหน้างานสารบรรณหัวหน้างานมาตรฐานวิชาชีพครูหัวหน้างานพัสดุหัวหน้าหน่วยงานคลังหัวหน้างานแผนงาน
นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายสมโภช พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายวิระชน สีดำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
งานเลขานุการเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่งานแผนงานเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณา ใสกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณดี ลาคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยา เลิศศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่งานการบัญชีเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่งานสารบรรณเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสุปราณี พอกพูน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวประกายเพชร บุญเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางมันฑนา จันทเสน
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวจารุวรรณ นาห่อม
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนภัสกรณ์ ธัญนพศตนันท์
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วม
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ