นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ์ เธียรทองอินทร์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
นายทุมเมฆ คำแสนผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายทวีศักดิ์ สุพรรณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ดาบตำรวจวิเชียร ปุริสายผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายทวีวัฒน์ ศรบุญทองผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายวันนา อินเตสะผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายพชรพัชร์ พงศ์วัลย์ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนกรรมการ
นางจุฬาลักษ์ ปุ๋ยกระโทกผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
นายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นกรรมการ
พระสุพักดิ์ จิตโสภโนผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
พระครูพิศาลพัฒนโกวิทผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
นางอรสา สุภาพผู้แทนองค์กรศิษย์เก่ากรรมการ
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลผู้แทนครูกรรมการ
นายสุจินต์ หล้าคำผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

นายอุทัย สุภาพนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นายสุจินต์ หล้าคำอุปนายกคนที่ 1
นายสามล สมาคมอุปนายกคนที่ 2