คณะกรรมการสถานศึกษา

 • นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ
 • นายวิศิษฐ์ เธียรทองอินทร์
 • นายทุมเมฆ คำแสน
 • นายทวีศักดิ์ สุพรรณ์
 • ดาบตำรวจวิเชียร ปุริสาย
 • นายทวีวัฒน์ ศรบุญทอง
 • นายวันนา อินเตสะ
 • นายพชรพัชร์ พงศ์วัลย์
 • นางจุฬาลักษ์ ปุ๋ยกระโทก
 • นายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิ
 • พระสุพักดิ์ จิตโสภโน
 • พระครูพิศาลพัฒนโกวิทย
 • นางอรสา สุภาพ
 • นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
 • นายสุจินต์ หล้าคำ