ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1นายถนอม ทิพมาตร์
นางปัทมนันท์ โททัสสะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
นางสาวธันยาพร สังข์แก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3นางสถาพร ทำทอง
นายปรีดา คูณวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4นางพรรณา ใสกระจ่าง
นางสาวธัญลักษณ์ การสมทบ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5นางสาวนัชนาภรณ์ ชูใจ
นายกฤตชัย แป้นโสม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่ “โดยแบ่งงานการบริหาร ดังต่อไปนี้ (ตามคำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ที่ 434/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.2562)

ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรญ
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1นายถนอม ทิพมาตร์
นางปัทมนันท์ โททัสสะ
นางสาวสรณีย์ แสงสว่าง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
นางสาวธันยาพร สังข์แก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3นางสถาพร ทำทอง
นายปรีดา คูณวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4นางพรรณา ใสกระจ่าง
นายศรัณย์กร พิศร
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5นางสาวนัชนาภรณ์ ชูใจ
นายกฤตชัย แป้นโสม