ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสุปราณี พอกพูน
งานแนะแนวระดับชั้นนางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)นางสุปราณี พอกพูน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (การงานอาชีพ)นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์ , นายกฤตชัย แป้นโสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (ทัศนศิลป์)นางพรรณา ใสกระจ่าง , นางสาวธันยพร สังข์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (RBL)นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ ,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (วิทย์-คณิต)นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (วิทย์-คณิต)นายปรีดา คูณวงษ์