ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีดา คูณวงษ์
ครูใหญ่ ชั้น ม.4
นายกฤตชัย แป้นโสม
ผู้ช่วยครูใหญ่ ชั้น ม.4
นายสมัย บัวหยาด
กิจการระดับชั้น ม.4
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
วิชาการระดับชั้น ม.4
นางพรรณา ใสกระจ่าง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น ม.4
นางอรชร โคตพันธ์
งานแนะแนวระดับชั้น ม.4
นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวพุทธธิดา บุญยรัชชัยนนท์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นางพรรณา ใสกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นายกฤตชัย แป้นโสม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นายสมัย บัวหยาด
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางอรชร โคตพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
นายอุเทน สาระสี
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9