ปีการศึกษา 2566ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ครูใหญ่นายปรีดา คูณวงษ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายสมัย บัวหยาด
วิชาการระดับชั้นนางสาววรางคณา พุฒพันธ์
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
งานแนะแนวระดับชั้นนางอรชร โคตพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์ ,นางสาวพุทธธิดา บุญยรัชชัยนนท์(นักศึกษาฝึกสอน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (การงานอาชีพ)นางพรรณา ใสกระจ่าง , นายกฤตชัย แป้นโสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (ทัศนศิลป์)นางสาววรางคณา พุฒพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (RBL)นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ , นายสมัย บัวหยาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (วิทย์-คณิต)นางอรชร โคตพันธ์ , นายอุเทน สาระสี