กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางธมณ ชมภูวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสาริศฐ์ คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
งานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนงานสายตรวจพิเศษงานพัฒนาความประพฤติฯงานกิจกรรมนักเรียน
นางชิดชนก คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายปรีดา คูณวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
งานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนงานสายตรวจพิเศษงานพัฒนาความประพฤติฯงานกิจกรรมนักเรียน
นายสมัย บัวหยาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรพล โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธนิกานต์ ไขแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีกร ละอองทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอรทัย สุดโท
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายปัญญา สุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพุทธธิดา บุญยรัชชัยนนท์
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู