ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายโรงเรียนได้จัดการเรียนแบบออนไลน์ ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม Line OpenChat โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและการเรียนการสอน

ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 – ม.6
ม.1/1ม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5ม.1/6ม.1/7ห้องรวมนักเรียน ม.1ผู้ปกครองนักเรียน ม.1
ม.4/1ม.4/2ม.4/3ม.4/4ม.4/5ม.4/6ม.4/7ห้องรวมนักเรียน ม.4ผู้ปกครองนักเรียน ม.4
ม.2/1ม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5ม.2/6ม.2/7ห้องรวมนักเรียน ม.2ผู้ปกครองนักเรียน ม.2
ม.3/1ม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.3/6ห้องรวมนักเรียน ม.3ผู้ปกครองนักเรียน ม.3
ม.5/1ม.5/2ม.5/3ม.5/4ม.5/5ม.5/6ห้องรวมนักเรียน ม.5ผู้ปกครองนักเรียน ม.5
ม.6/1 (จีน-ญี่ปุ่น)ม.6/2 (การงานอาชีพ)ม.6/3 (ดนตรี-นาฎศิลป์-ทัศนศิลป์)ม.6/4 (RBL)ม.6/5 (วิทย์ฯ-คณิต)ม.6/6 (PSMT)รวมนักเรียน ม.6ผู้ปกครองนักเรียน ม.6