คุณครูรัชชานนท์ บุญเฮ้า

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง              : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้วิจัย            :  นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า

ปี พ.ศ.              :  2560

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน    หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ          

ดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์ กำหนดเป็นกรอบแนวคิด จัดสร้างแบบฝึกทักษะ นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปผลนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับครู คำแนะนำสำหรับนักเรียน สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรมสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอนของวิธีการอ่านแบบ SQ4R แบบทดสอบหลังเรียน นำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัด             ศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน                  แบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนของแบบฝึกทักษะแต่ละเล่ม แบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียน แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

            ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 84.55/84.17 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

            งานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณ นายพิทักษ์  โสตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ที่ให้โอกาส ให้นำแนะนำ ชี้แนะ และสนับสนุนในการดำเนินการมาตลอดขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ให้ความรู้เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้สำเร็จ

ขอขอบพระคุณ  นายสุจินต์   หลักคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนะ  สะดวก  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์  ครู             วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และ  นางวิไลลักษณ์  ราญสระน้อย ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือ ชี้แนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำมาใช้จัดการเรียนการสอน

ขอขอบคุณคณะครู เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือให้กำลังใจ และนักเรียนห้อง ม.1/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการช่วยเหลือและกําลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวที่น่ารัก พี่น้องและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนาม ได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งจึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว้ในโอกาสนี้

           

                                                                                                รัชชานนท์  บุญเฮ้า