*คุณครูสถาพร ทำทอง

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด

ชื่อผู้วิจัย  นางสถาพร ทำทอง

ปีที่วิจัย   2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด การเขียนสรุปความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด การเขียนสรุปความ 3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดการเขียน สรุปความและ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผัง ความคิดการเขียนสรุปความ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด แบบทดสอบ วัดความสามารถในการเขียนสรุปความ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดในการเขียน สรุปความชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.38/ 80.13 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดในการเขียนสรุปความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.5979 หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.79 3. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด