กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษางานวัดผลและประเมินผล ม.ปลายงานวัดผลและประเมินผล ม.ต้นงานกำกับ ติดตามเฝ้าระวัง ๐ ร และ มส.
นางปนัดดา หล้าคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางอรชร โคตพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางณิชาภัทร พิมสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางญาณิศา คูณวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาระบบเครือข่ายงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกองทุนการศึกษางานทะเบียน ม.ต้น
นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวิเชียร ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุทิศา ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุจิภา วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุพรรณี สมเสนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
งานวิชาการระดับชั้นเรียนงานห้องสมุดการรับนักเรียนงานแนะแนวศึกษาต่องานสารสนเทศ
นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวรพรรณ โพธิ์คง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลัดดา อายุวงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
งานทะเบียน ม.ปลาย
นายเอกอรุณ ประอาง
ตำแหน่ง ครู
นางสาวธัญญวีร์ บัวจันทร์
นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู
นางสาวณัฎฐาทิพย์ สุมะวงษ์
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ