ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
4นายบรรจบ ลำดวนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565