ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายบรรจบ ลำดวน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกฤตชัย แป้นโสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมภพ โคตพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11