กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู อันดับ คศ.3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู อันดับ คศ.3
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู อันดับ คศ.3
4นายบรรจบ ลำดวนครู อันดับ คศ.3
5นายชนินทร์ น้อยพินิจนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
6นางสาวสุธิตา เบ้าทองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
7นายคณิศร เจียงแก้วนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
8นางสาวเจตสุภาพ สุขกายนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
9นายโสภณ พันธ์แก่นนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู อันดับ คศ.3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู อันดับ คศ.3
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู อันดับ คศ.3
4นายบรรจบ ลำดวนครู อันดับ คศ.3
5นายชนินทร์ น้อยพินิจนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
6นางสาวสุธิตา เบ้าทองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
7นายคณิศร เจียงแก้วนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
8นางสาวเจตสุภาพ สุขกายนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
9นายโสภณ พันธ์แก่นนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ