กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายมณเฑียร สุภโกศล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายวัฒนะ สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
งานโสตทัศนศึกษางานอาคารสถานที่งานอนามัยงานโสตทัศนศึกษางานโภชนาการ
นายกฤตชัย แป้นโสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมภพ โคตพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรจบ ลำดวน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันจิรา จงรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางธัญญาพร ทองมนต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
งานอาคารสถานที่งานดนตรี/วงโยธวาทิตงานอาคารสถานที่งานอนามัยงานดนตรี/วงโยธวาทิต
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางชญาณดา โททัสสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอุเทน สาระสี
ตำแหน่ง ครูจ้างตามภารกิจ