โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  เดิมมีฐานะเป็นสาขาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยชื่อว่า “โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สาขาไพรบึง”  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2515 จำนวนนักเรียน 18 คน สาเหตุที่ตั้งด้วยเหตุ 2 ประการ คือ สมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกเดิมนักเรียนจากกิ่งอำเภอไพรบึงจะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรถโดยสารมีน้อยจึงกลับบ้านไม่ทันและเนื่องจากกรมการปกครองตั้งกิ่งอำเภอไพรบึงขึ้น เห็นควรให้มีโรงเรียนประจำอำเภอขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2515 ได้ย้ายนักเรียนจำนวน 18 คน ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านไพรบึง จำนวน1 ห้องโดยอาศัยเรียนที่หอประชุม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลาใต้ถุนสูงไม่มีฝากั้น หลังคามุงสังกะสีเก่าๆ มีรูโหว่ข้างบนหลายรู จากนั้นทางโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้ส่ง นายวิชัย ศรีพวงเพชร ครูโทโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มาดูแลและรักษาการครูใหญ่ทั้งสอนวิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา และมีครูประชาบาลจำนวน 3 ท่านมาช่วยสอนด้วย คือ
1. นายณรงค์ หลาวทอง อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านไพรบึง สอนวิชาคณิตศาสตร์
2. นายธำรง เกษมสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไพรบึง สอนวิชาภาษาอังกฤษ
3. นายโชติ ชมเมือง อดีตครูโทโรงเรียนชุมชนบ้านไพรบึง สอนวิชาวิทยาศาสตร์
            ต่อมาเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2516 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้เป็น โรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อักษรย่อ พ.บ.ค. แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาสมัคร เข้าเรียนจำนวน 60 คนไม่มีสถานที่ให้ นักเรียนใช้เรียน ประกอบกับหอประชุมที่เดิมใช้เรียนชำรุดมากจึงมีการประชุมคณะกรรมการกิ่ง อำเภอไพรบึง ครูและคณะผู้ปกครอง นักเรียนในที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมที่เป็นศาลาใช้เรียนไป พลางก่อนในการนี้คณะกรรมการกิ่งอำเภอ ครูและ ผู้ปกครองนักเรียนจึงได้บริจาคเงินสมทบเพื่อซ่อมแซมฯ มีผู้บริจาคจำนวน 47 ท่าน รวมเงินได้ 10,385 บาท(หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบห้าบาท)ทางโรงเรียนจึงได้แต่งตั้งผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่อำเภอ
เป็น คณะกรรมการ ดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมี
    1. นายวิชัย แซ่ตั้ง เป็นเหรัญญิก
    2. นายจำปา วิชัยเลิศ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก
    3. นายสมบูรณ์ ไชยทิพย์ สมุหบัญชีกิ่งอำเภอ เป็นผู้เก็บรักษาเงิน
มี กรรมการเบิกจ่ายเงิน คือ
   1. นายเหรียญ สังข์แก้ว ครูบำนาญอาวุโส ประธานกรรมการ (ครูบ้านสำโรงพลัน)
   2. นายจิ้งเฮียง แซ่จึง กรรมการ (เจ๊กเฮียง สำโรงพลัน)
   3. นายวิชัย ศรีพวงเพชร กรรมการ
   4. จ.ส.ต.สว่าง โพธิ์หลง กรรมการ
   5. นายเหาะ ศรีโพธ์ กรรมการ
   6. นายมุกกลิ่น แซ่ลี้ กรรมการ
        เมื่อซื้อวัสดุมาสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจนเป็นที่แข็งแรงมั่นคง ได้ใช้เป็นที่เรียนแล้วผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ทุกคนต่างบริจาคม้านั่งและ โต๊ะเรียนละ 1 ชุด ด้วยความยินดีทางโรงเรียนได้แจ้งเรื่องเงินบริจาคพร้อมรายชื่อผู้บริจาคไป ที่กรมสามัญศึกษา ต่อมาทางกรมสามัญศึกษาได้ส่งโล่เกียรติยศ (โล่นาค) มาให้คณะกรรมการไว้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งได้จัดสรรเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนต่อไปเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท แต่ทางโรงเรียนยังไม่มีที่ดินที่จะก่อสร้างคณะกรรมการได้ไปสำรวจที่ดินในเขต กิ่งอำเภอไพรบึงจนพบบริเวณที่เหมาะสมจะสร้างอาคารเรียนที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์ ที่ทางราชการกันไว้เพื่อจะสร้างสถานที่ราชการ แต่มีราษฎรเข้ามาใช้ทำกินในที่ดินนี้ นายยศ ทองสุทธิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอไพรบึงขณะนั้น ได้ประชุมชาวบ้านจำนวน 14 ราย ชาวบ้านทั้ง 14 รายตกลงยินยอมยกที่ดินจำนวน 84 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียน จากนั้น นายเปลี่ยน ไชยปัญญา ศึกษาธิการอำเภอ, นายวิชัย ศรีพวงเพชร, นายยุทธนา เจริญยุทธ, นายพลาน สุดสวาท (นักการ) และนักเรียน อีก 2 คน คือนายสำราญ ทองมนต์ และนายบุญช่วย บุญร่วม ได้เป็นผู้ชี้เขตและช่วยวัดพื้นที่ของโรงเรียนโดยมี อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จรดที่นาของชาวบ้านไพรบึง ทิศตะวันออกจรดสถานี-ตำรวจภูธรและสถานีอนามัย ส่วนทิศตะวันตก จรดที่นาของ ชาวบ้านคอก เสร็จแล้วเสนอเจ้าหน้าที่ที่ดินรับทราบว่าถูกต้องเสนอไปที่หัวหน้ากิ่งอำเภอ เพื่อรับรองว่าเป็นที่จัดสรร ไว้เป็นที่สร้าง โรงเรียนมัธยม ต่อมาทางอำเภอได้ดำเนินการมอบหมายให้โรงเรียนดูแลที่ดินเพิ่มปัจจุบันจึงมี พื้นที่รวมทั้งสิ้น 229 ไร่ 96 ตารางวา ตามทะเบียนที่ราชพัสดุที่ ศก.449 เมื่อได้ที่ดินแล้วจึงสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลัง งบประมาณ 60,000 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 23 ตุลาคม 2517 ย้ายจากโรงเรียนชุมชนบ้านไพรบึงมาเรียนที่อาคารถาวรหลังนี้อันเป็นที่ตั้ง ในปัจจุบันได้ทำการ เปิดอาคารเรียน โดยมีท่านอธิบดี กรมสามัญศึกษา ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสนิท ลีลา มาทำหน้าที่เป็น ครูใหญ่ นายวิชัย ศรีพวงเพชร จึงได้มอบหมายงานที่ดำเนินการ มาทั้งหมดให้ และท่านได้กลับไปเกษียณอายุที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
พ.ศ.2526 ได้เข้าโครงการ ม.พ.ช. รุ่นที่ 1
พ.ศ.2532 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ) สมทบ
พ.ศ.2535 ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)ในปีนี้โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งกองทุน 20 ปี จำนวน 40,000 บาท และตั้งกองทุน “ศิลปไพบูลย์” ด้วยเงินเริ่มต้น 30,000บาทโรงเรียนเริ่มเปิดสอนในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสาขา 2 แห่ง คือ สาขาโนนปูน (เดิมขึ้นกับ ต.ดินแดง) ตั้งอยู่ที่ ต.โนนปูน
(ปัจจุบันเป็นเอกเทศชื่อว่าโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม) และสาขา ต.สำโรงพลัน ตั้งที่บ้านหัวช้าง(ปัจจุบันเป็นโรงเรียนเอกเทศแล้ว ชื่อ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์)
พ.ศ.2538 ได้รับอนุมัติจากกรมรักษาดินแดงให้เป็นสถานศึกษาฝึกสอนวิชาทหาร(รด.)
พ.ศ.2539 โรงเรียนเข้าสู่โครงการปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษารุ่นที่ 1
พ.ศ.2540 โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี
พ.ศ.2541 โรงเรียนมีอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2542 โรงเรียนจัดทำเสาธงมาตรฐานขนาดใหญ่ ศาลาพักนักเรียนและซุ้มพักผ่อนอ่านหนังสือ
พ.ศ.2543 โรงเรียนจัดทำสวนหย่อม จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม
พ.ศ.2544 โรงเรียนสร้างอาคารสหกรณ์ใหม่เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
พ.ศ.2545 โรงเรียนสร้างหอถังประปา,สร้างลานไพรภิรมย์, เนินนัดดาว, สวนสราญราตรี
พ.ศ.2546 สร้างปรับปรุงโรงอาหาร สร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์สวนหย่อมหน้าโรงอาหาร ปรับพื้นที่หลังโรงเรียนเดิมใช้ทำนาข้าว เพื่อปลูกยางพาราตามโครงการของผู้อำนวยการยุทธพงษ์ ภูมิพันธ์
พ.ศ.2549 ถ่ายโอนสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2550 ได้รับงบจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังรายการต่อไปนี้
– อาคารเรียนถาวร 4/12 จำนวน  1 หลัง
– ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
– ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
– ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
– ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง 
– ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง
– โรงยิมพลศึกษา จำนวน 1 หลัง
– งบพัฒนาการเรียนการสอน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
– งบประมาณจากเทศบาลตำบลไพรบึง สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 ภายในโรงเรียน
– โรงเรียนจัดงานฉลองครบรอบ 35 ปี เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โดยสมาคมครูผู้ปกครองและชมรมศิษย์เก่าได้รับเงินสนับสนุนสมทบทุน จำนวนเงิน 1,300,000 บาท
พ.ศ.2551  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
– วงดุริยางค์
– วงดนตรีลูกทุ่ง
พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2554 
– ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 4 จากการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
– ห้องบริการ
– ห้องสภานักเรียน
– ปรับพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนเพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมันตามโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2555 
– ระดมทุนสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ School Online
– ห้องเรียน Smart ICT School
พ.ศ. 2556
– ระดมทุนเพื่อสมทบทุนสร้างอุทยานการเรียนรู้ “ไพรภูมิพันธ์” PPP PARK จำนวน 1 หลัง

 

พื้นที่

มีเนื้อที่  229  ไร่  96  ตารางวา 
ทิศเหนือ  จรดที่นาของชาวบ้านไพรบึง 
ทิศใต้  จรดที่นาของชาวบ้านไพรบึง
ทิศตะวันออก จรดสถานีตำรวจภูธร และสถานีอนามัย 
ทิศตะวันตก  จรดที่นาของชาวบ้านคอก

อักษรย่อ พ.บ.ค.            

“พ” พัฒนาความรู้สู้ฝึกฝน  
“บ” บังคับตนหลีกอบายมุขไม่หลุ่มหลง 
“ค” คุณธรรมประจำใจให้มั่นคง  
พ.บ.ค. อักษรตรงมงคลงาม

เครื่องหมายโรงเรียน

เป็นรูปคบเพลิง เปล่งแสงสว่าง  มีอักษร พ ตัวสีแสด  อักษรตัว  บ ตัวสีขาว และตัวอักษร ค  ตัวสีน้ำเงิน ไขว้ ล้อมรอบด้านล่างด้วยชื่อ “ไพรบึงวิทยาคม” 

ปรัชญา          

สุวิชชา  โลกวัฑฒนา  (ผู้รู้ดีสร้างโลกให้เจริญ)

คำขวัญ         

จิตใจงาม  ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่เสียสละ

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  แสด   ขาว

อัตลักษณ์       

จิตใจงาม  ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เสียสละ

เอกลักษณ์       

สุภาพชน คน พ.บ.ค. สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ

รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน คือ “สุภาพชน คน พ.บ.ค.