กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564
การจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วยรูปแบบที่หลากหลายและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) นอกชั้นเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงร่วมกับผู้ปกครอง
เอกสารใบความรู้/ใบงาน ชั้น ม. 5 (ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564)
ตารางเรียนตารางสอน (เริ่มใช้วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564)
ประกาศงดจัดการเรียนการสอน on-site (12-16 กรกฎาคม 2564)
แจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอน onsite (5-9 กรกฎาคม 2564)
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (25-29 มิ.ย.2564)
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เริ่มใช้วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)
ห้องเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2564
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564)
ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Line OpenChat รายห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564)
ตารางสอบปลายภาค 2/2563
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตารางเรียนออนไลน์ ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13
กลุ่มบริหารงานอำนวยการและกิจการนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หนังสือราชการ อบจ.ศรีสะเกษ
แบบรับรองผลการคัดกรองของหมู่บ้าน
สารสนเทศ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คำสั่งแม่บทโรงเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานพัสดุ – ระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานพัสดุ ปี 2564