เมนูหลัก โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
สารสนเทศ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คำสั่งแม่บทโรงเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลงาน
กลุ่มบริหารงานอำนวยการและกิจการนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หนังสือราชการ อบจ.ศรีสะเกษ
แบบรับรองผลการคัดกรองของหมู่บ้าน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
23 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วยรูปแบบที่หลากหลายและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) นอกชั้นเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงร่วมกับผู้ปกครอง
12 กรกฎาคม 2564 เอกสารใบความรู้/ใบงาน ชั้น ม. 5 (ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564)
12 กรกฎาคม 2564 ตารางเรียนตารางสอน (เริ่มใช้วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564)
9 กรกฎาคม 2546 ประกาศงดจัดการเรียนการสอน on-site (12-16 กรกฎาคม 2564)
4 กรกฎาคม 2546 แจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอน onsite (5-9 กรกฎาคม 2564)
24 กรกฎาคม 2546 แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (25-29 มิ.ย.2564)
12 กรกฎาคม 2546 ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เริ่มใช้วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)
ห้องเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2564
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564)
ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Line OpenChat รายห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564)
ตารางสอบปลายภาค 2/2563
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตารางเรียนออนไลน์ ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานพัสดุ – ระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานพัสดุ ปี 2564