เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คุณครูบรรจบ ลำดวน ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE COVER DANCE เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเต้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งอยู่ในโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ความสามารถในด้านการเต้นและการร้องเพลงได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2562 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด จุดประสงค์เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ราชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกบัณฑิต คำเคน สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ และพ.ต.รัฐกิตติ์ อธิหิรัณยภัทร์ รรก.สด.อ.ไพรบึง/ผบ.บก.ควบคุม รด.จิตอาสา อ.ไพรบึง ร่วมกับ นายศึก ลูกอินทร์ ผอ.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมและคณะคุณครู ม.4 และคณะคุณครู ม.5 ผกท.นศท.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในพื้นที่สาธารณประโยชน์(สำนักสงฆ์สวนป่าอริยทรัพย์)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
ชื่อผู้ประเมิน นายก่อพงศ์ พรหมทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชานาญพิเศษ
ปีที่ประเมิน 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน ของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
ผู้วิจัย นายก่อพงศ์ พรหมทา ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตาบลตระกาจ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้วิจัย    :  นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า
ปี พ.ศ.        :  2560 ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย     นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย  2561 ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย   นางธนิกานต์  ไขแสง 
ปีที่พิมพ์   2561 ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นายปรีดา คูณวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์ 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง มวลอะตอม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและพันธะเคมี โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นายปรีดา คูณวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์ 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย       นางสถาพร ทำทอง
ปีที่วิจัย    2561    ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด
ชื่อผู้วิจัย   นางสถาพร ทำทอง
ปีที่วิจัย     2560  ข้อมูลเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกมส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ และความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
หน่วยงานที่สังกัด  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

ชื่อเรื่อง      ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา     นางชิดชนก   คำทาสี
หน่วยงานที่สังกัด     โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์   2560  ข้อมูลเพิ่มเติม     ดาวน์โหลดบทคัดย่อ  

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา      นางชิดชนก คำทาสี 
หน่วยงานที่สังกัด     โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์    2561    ข้อมูลเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน    นายฐิติวิวัฒน์   เดชกุญชร
หน่วยงานที่สังกัดโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา 2559 – 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม    ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ข่าวการศึกษาวันนี้
ข่าวการศึกษา kruwandee