ประกาศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศผลการสอบจัดชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการสอบจัดชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์ การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2563
การยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13

งานพัสดุ/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล


หนังสือราชการ อบจ.ศรีสะเกษ

คำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม


เลขที่เรื่อง
155/2563แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์ทางราชการ เดือน กรกฎาคม 2563
123/2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบจัดห้องเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
118/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
112/2563แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์ทางราชการ เดือน พฤษภาคม 2563