หนังสือราชการ อบจ.ศรีสะเกษ ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คำสั่งแม่บทโรงเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

line Openchat ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ม.4. ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ม.1ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566