ผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

ระดับชื่อ – สกลุรางวัลรายการหน่วยงาน
ระดับประเทศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาต้นแบบระดับประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.และธนาคารกสิกรไทย)
ระดับประเทศนายวิเชียร ไชยโชติ เหรียญเชิดชูเกียรติครูต้นแบบปัญญาทีปกรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.และธนาคารกสิกรไทย)
ระดับประเทศนายสมโภท พิมสอน ครูเพาะพันธุ์ปัญญาดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.และธนาคารกสิกรไทย)
ระดับประเทศนางสุทิศา ไชยโชติครูเพาะพันธุ์ปัญญาดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.และธนาคารกสิกรไทย)
ระดับประเทศนางสุจิภา วงศ์วรรณาครูเพาะพันธุ์ปัญญาดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.และธนาคารกสิกรไทย)
ระดับประเทศ1.นางสาวอลงกร ระวาง
2.นางสาวศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ
3.นางสาวเตือนใจ พุ่มงาม
4.นางสาวถิรพร แก้ววงษา
5.นางสาววราภรณ์ ห้อยพรมราช
6.นางสาวพิยดา พิมูลชาติ
7.นางสาวสุชัญญา เทียมนิล
8.นางสาวอรวรา ดาวสุข
ชนะเลิศ กิจกรรมปฐมพยาบาล ยุวกาชาด ระดับ 4วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2562กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับประเทศ1.เด็กหญิงณัฐริกา ศรีพาชัย
2.เด็กหญิงบัณฑิตา อินพานิช
3.เด็กหญิงวัชลีย์ เสนคราม
4.เด็กหญิงวิริยาพร ทองวิเศษ
5.เด็กหญิงศรีแพร ยอดจักร์
6.เด็กหญิงรัชนิดา ชมเมือง
ชนะเลิศ กิจกรรมปฐมพยาบาล ยุวกาชาด ระดับ 3วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2562กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับจังหวัดนางณิชาภัทร พิมสอนชนะเลิศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
** ตัวแทนระดับภาค**
ระดับจังหวัดนางสาววริยา พันวิสูครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัดนายเฉลิมศักดิ์ มะลิงามครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัดนายวิเชียร ไชยโชติครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัดนางสาวสุพรรณี สมเสนาครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัดนางอำพร สะดวกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัดนายสมโภช พิมสอนครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัดนายพรพิพัฒน์ ไพรบึงชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
** ตัวแทนระดับภาค**
ระดับจังหวัด1.นางสาวชลธิชา จรเด็จ
2.นายจักรพงษ์ ล่ำสาร
3.นางสาวนลินนิภา ขันธวัช
ชนะเลิศ โครงงานศิลปะ (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
** ตัวแทนระดับภาค**
ระดับจังหวัด1.นายนพรัตน์ บุญร่วม
2.นางสาววิไลวรรณ ปรางมาศ
3.นางสาวสุวิชชา พงษ์ชาติ
ชนะเลิศ งานประดิษฐ์จากใบตอง (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
** ตัวแทนระดับภาค**
ระดับจังหวัด1.เด็กหญิงนาตยา แซ่โซ่ง
2.เด็กหญิงอัจฉรา โพธิ์ทอง
3.เด็กหญิงวรรณิศา ศรีโสดา
4.เด็กหญิงนิธัญญา ปรางมาศ
5.เด็กหญิงศิรดา เสนคราม
6.เด็กหญิงปิ่นมณี แต้มทอง
7.เด็กหญิงอรทัย เพ็ชรนอก
8.เด็กหญิงอรทัย จำปาขันธ์
9.เด็กหญิงอภิสรา กันยามัย
ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ม.1-2)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
** ตัวแทนระดับภาค**
ระดับจังหวัด1.นางสาวปรียานุช ดีถุง
2.นางสาวณัฐมน ยาศรี
3.นางสาวอลิษา จรเด็จ
4.นางสาวอรจิรา คำมะรักษ์
5.นางสาวชมพูนุช กลำเงิน
6.นางสาวกันธิยา ลำดวน
7.นางสาวอารียา ลำดวน
8.นางสาวกนกวรรณ สุภาพ
9.นางสาวเพชรไพลิน เรือนรส
ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
** ตัวแทนระดับภาค**
ระดับจังหวัดนางสาวจินตนา พงษ์วันชนะเลิศ ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัด1.นายวสุพล อินพานิช
2.นายเนรมิตร ไก่แก้ว
ชนะเลิศ การตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัด1.นางสาวจันทนา นาครินทร์
2.นางสาวสาวิกา ปรางมาศ
ชนะเลิศ การตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.4-5)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัด1. เด็กหญิงจตุพร สายใจ
2. นายธนกร ยอดจักร์
ชนะเลิศ การตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.1-3)กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับจังหวัด1.นายอภิชาติ ใบทอง
2.นางสาวพนิชา ศรีวงษา
3.นายเนรมิตร ไก่แก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
ระดับอำเภอนางสาวทัศนีพร แสนสุขครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562สมาคมครูอำเภอไพรบึง
ระดับอำเภอนางพรรณา ใสกระจ่างครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562สมาคมครูอำเภอไพรบึง
ระดับอำเภอนางสาวนัชนาภรณ์ ชูใจครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562สมาคมครูอำเภอไพรบึง
ระดับอำเภอนายธีรพล โททัสสะครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562สมาคมครูอำเภอไพรบึง
ระดับอำเภอนางญาณิศา คูณวงษ์ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562สมาคมครูอำเภอไพรบึง
ระดับอำเภอนางกฤตยา เลิศศรีครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562สมาคมครูอำเภอไพรบึง