ภาพกิจกรรมผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลรายการหน่วยงาน
ทีมฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปีรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย 7 คน U15 “ไพรธรรม FT ยูธคัพ” ครั้งที่ 1โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับ 3กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวพิริย์พร สุภาพ
นางสาวชญานิศ ทรงจิตร
นางสาวนรากร เขียนสวรรค์
ชนะเลิศ การแข่งขันการปฐมพยาบาล อาสายุวกาชาด กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรดา สีสวย
นางสาวกนกวรรณ เสนคราม
นางสาวศตกมล พงษ์วัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ยุวกาชาด ระดับ 4กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เด็กหญิงณัฐพร บัวศิริ
เด็กหญิงศศิพร อ่อนมิ่ง
เด็กหญิงพิชญาภา สุภาพ
ชนะเลิศ การแข่งขันการปฐมพยาบาล ยุวกาชาด ระดับ 3กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวพลอยวรีย์ วงษ์อ่อน
นางสาวรัตนาภรร์ พรมโสภา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ยุวกาชาด ระดับ 4กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวณัฐฐา ไพรบึง
นางสาวสุพาดา โยธี
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ยุวกาชาดอาสากิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวพิริย์พร สุภาพยุวกาชาดดีเด่น ประเภทอาสายุวกาชาดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรดา สีสวยยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เด็กหญิงธิดากานต์ คำใสย์ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ทีมฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 15 ปีรางวัลชนะเลิศ LOYKRATHNG 7 CUP ครั้งที่ 2 ณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
นายวรพัฒน์ แก้วกัณหา
นายธนกร ทองบาง
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์แก่น
เด็กชายพงศกร ยอดจักร์
เด็กหญิงปาณิสรา ไพรบึง
รางวัลที่ 3 การแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทสร้างสรรค์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
นายจิระสิทธิ์ สายสังข์
นายณัฐวุฒิ แสงสว่าง
นางสาวพรธิตา แก้วกัณหา
นางสาวศิริพร ผดุงศิลป์
เด็กหญิงกชวรรณ อมฤกษ์
รางวัลที่ 5 การแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทสร้างสรรค์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
นางสาวสุภัชญา จันทิมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลขวัญใจ “ไทไพรบึง”การประกวด “ธิดาปังอ๊อกเปรี๊ยะแค”งานเทศกาลปังอ๊อกเปรี๊ยะแค สืบสานวัฒนธรรมสี่เผ่าไทยไพรบึง ณ วัดบ้านสำโรงพลัน ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 15 ปีรางวัลชนะเลิศ ทีมหญิงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “ไตรพัฒนศึกษาลีก ครั้งที่ 1 ” ฟุตบอล 7 คน U -15กลุ่มไตรพัฒนศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ทีมฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปีรางวัลชนะเลิศ ทีมชายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “ไตรพัฒนศึกษาลีก ครั้งที่ 1 ” ฟุตบอล 7 คน U -15กลุ่มไตรพัฒนศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายวัฒนะ สะดวกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ปรึกษายุวเกษตรดีเด่นการประกวดผลงานส่งเสริมเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2566สำนักงานเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดผลงานส่งเสริมเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2566สำนักงานเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันประกวดพานบายศรี (สำหรับใช้ในพิธีมงคล) โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร ครั้งที่ 17มหาวิทยาลับเทคโนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นางธมณ ชมภูวงค์ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566การประชุมสัมมนาทางวิชาทางวิชาการประจำปี 2566สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566การประชุมสัมมนาทางวิชาทางวิชาการประจำปี 2566สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนาม ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีทบทวนคำปฎิญา๖และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดสวนสนาม ประเภทเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษาโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี พ.ศ. 2565
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรองชนะเลิศอันดับ 1ประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับ 3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางธมณ ชมภูวงค์ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสุพรรณี สมเสนายุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้สอนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางอำพร สะดวกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางปนัดดา หล้าคำครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายวิเชียร ไชยโชติครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสุทิศา ไชยโชติครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสุจิภา วงศ์วรรณาครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาววริยา พันวิสูครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายบรรจบ ลำดวนครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นางญาณิศา คูณวงษ์ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายศุภชัย บุญทาทองครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายสุจินต์ หล้าคำผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นางอรชร โคตพันธ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นายปรีดา คูณวงษ์ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นายสาริศฐ์ คำทาสีครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นายสุขสวัสดิ์ คำผางครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นายกฤตชัย แป้นโสมครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นางสาวจินตนา คงเสนะครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นางสาวนภัสกรณ์ ธัญนพศตนันท์บุคลากรสนับสนุนการสอนดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง
นายสายฟ้า ชูคำลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566สมาคมครูอำเภอไพรบึง