ประกาศผลการสอบจัดชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศผลการสอบจัดชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


การยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ตัังแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


นักเรียนที่ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศไว้ ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ ตามวันที่กำหนด


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (RBL) พื้นที่นวัตกรรม (โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (PSMT) ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านกีฬา,ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นเมือง,งานประดิษฐ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (RBL) พื้นที่นวัตกรรม (โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PSMT) ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษด้านกีฬา,ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นเมืองนาฏศิลป์,งานประดิษฐ์)

>> ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนยังไม่ได้สมัครเข้าเรียนศึกษาต่อ สามารถคลิกสมัครตามลิงค์ข้างล่างได้เลยสมัครเรียน ม.1

สมัครเรียน ม.4
ดูรายชื่อที่ยื่นสมัครเรียนเพิ่มเติม ม.1ดูรายชื่อที่ยื่นสมัครเรียนเพิ่มเติม ม.4