เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสุทิศา ไชยโชติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 14, 2019

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3

รหัสวิชา  ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

สถานศึกษา    โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ผู้วิจัย             นางสุทิศา  ไชยโชติ

ปีการศึกษา       2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน สื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3   รหัสวิชา ว 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  random  Sampling) โดยใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ของไหล เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่ามีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30 – 0.67 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.36 – 0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล มีรายการประเมินจำนวน 17 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1.บทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.42/84.79 ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3   ว 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด

Comments are Closed