อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

จิตใจงาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เสียสละ

เอกลักษณ์

สุภาพชนคน พ.บค.
สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน คือ “สุภาพชน คน พ.บ.ค..