ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1
นางเสาวภา พรหมทา
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2563
2
นายวัฒนะ สะดวก
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2563
3
นางอำพร สะดวก
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2563
4
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้