ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางเสาวภา พรหมทาครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2564
2นายวัฒนะ สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2564
3นางอำพร สะดวกครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2564
4นางสาวจินตนา คงเสนะครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุดครู2/2564
6นายปัณณทัต ผิวงามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลื้ยง/นางเสาวภา พรหมทา
7นางสาวปิ่นอนงค์ เสนครามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง/นางสาวจินตนา คงเสนะ