ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นายบรรจบ ลำดวนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นางสาวกานดา ไพรบึงนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
6นางสาวอรปรียา บุญร่วมนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ