ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นายบรรจบ ลำดวนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นายสิทธินนท์ จิตโสมนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
6นายจักรพันธ์ สระบัวทองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
7นายทิวทัศน์ มหามาตย์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
8นายอำนาจ อุ่นแก้วนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11