ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2563
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2563
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ2/2563
5นายสุขสวัสดิ์ คำผางครู2/2563
6นายเจษฎา คำภานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกดนตรี / ครูรณชัย ชัยสิทธิ์ ครูพี่เลี้ยง

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10