ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางอุทัย จินดาชาติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
2นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู 1/2562
3นายสมโภช พิมสอนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
4นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ1/2562