ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ1/2565
5นายสุขสวัสดิ์ คำผางครู1/2565