ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2564
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2564
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2564
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2564 (ย้ายดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา)
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2564
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2564
8นางกฤตยา เลิศศรีครู1/2564
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่นครู1/2564
10Ms.Bokome Relindise Etingครูชาวต่างประเทศ1/2564
11Mr.Ayuk Alfredครูชาวต่างประเทศ1/2564
12นางสาวณปภัช พัดบุบผานักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง / นางชิดชนก คำทาสี

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11