ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2564
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2564
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2564
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2564
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2564
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2564
8นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2564
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2564
10Ms.Bokome Relindise Etingครูชาวต่างชาติ2/2564
11Mr.Ayuk Alfredครูชาวต่างชาติ2/2564
12นางสาวณปภัช พัดบุบผานักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง / นางชิดชนก คำทาสี

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11