ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2563
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2563
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2563
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2563
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2563
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2563
8นางกฤตยา เลิศศรีครู2/2563
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่นครู2/2563
10Ms.Bokome Relindise Etingครูชาวต่างประเทศ2/2563
11Mr.Alfres-ojong-Aครูชาวต่างประเทศ2/2563

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9