ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2566
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
5นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2566
6นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2566
7นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2566
9นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วมครูจ้างตามภารกิจ1/2566
11Miss.Biddy Abingwoครูชาวต่างประเทศ1/2566
12Mr.Bryan Anyaครูชาวต่างประเทศ1/2566
13Mr.Tenyah Etienneครูชาวต่างประเทศ1/2566
14นางสาวกวินทิพย์ เทาศิรินักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู1/2566
15นางสาวประภาพร เงินดีนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู1/2566

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11