ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2562
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2562
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2562
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2562
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2562
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2562
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางกฤตยา เลิศศรีครู2/2562
9Mr.Ebot Abelครูชาวต่างประเทศ2/2562
10Mr.Akem Divineครูชาวต่างประเทศ2/2562
11นางสาวณัฎฐนิช ไชยมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2562
12นางสาวสรณีย์ แสงสว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2562

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11