บทเรียนออนไลน์คุณครูพัชรินทร์ ใจเที่ยง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว32102) ชั้น ม.5/1-ม.5/7

วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา (ว30288) ชั้น ม.5/1-ม.5/7

วิชาแอนิเมชั่นกับงานสร้างสรรค์ (ว30291) ชั้น ม.6/1-ม.6/6

วิชาคอมพิวเตอร์ 11 ชั้น ม.6 (1กลุ่ม)