ปีการศึกษา 2562ภาคเรียนที่ 2
อาจารย์ใหญ่ระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1นายถนอม ทิพมาตร์ , นางปัทมนันท์ โททัสสะ ,นางสาวสรณีย์ แสงสว่าง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ , นางสาวธันยาพร สังข์แก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3นางสถาพร ทำทอง , นายปรีดา คูณวงษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4นางพรรณา ใสกระจ่าง , นางสาวธัญลักษณ์ การสมทบ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5นายถนอม ทิพมาตร์ , นางสาวกาญจนา ฤทธิชน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6นางสาวนัชนาภรณ์ ชูใจ , นายกฤตชัย แป้นโสม