ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 2
อาจารย์ใหญ่ระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวทัศนีพร แสนสุข
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์ , นางพรรณา ใสกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2นางสาวทัศนีพร แสนสุข , นางสาวศิรินทิพย์ เตเมชาติ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3นางสาวธันยาพร สังข์แก้ว , นางสาวอรปรียา บุญร่วม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ , นางสาวกาญจนา ฤทธิชน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5นายปรีดา คูณวงษ์ , นางสาวกุสุมา พุทธรักษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ , นางสาวเสาวภา อินทพันธ์