คำขวัญโรงเรียน

” จิตใจงาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เสียสละ”