คุณครูประกาศิต จินดาศรี

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นายประกาศิต จินดาศรี

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช์วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ซึ่งมีควาความยากรายข้อตั้งแต่ .42 ถึง .78 ค่าอํานาจ จําแนกรายข้อตั้งแต่ .22 ถึง .56 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .994 3) แบบวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จํานวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .68 และค่า ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ 0.892 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.05/87.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7242 ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 72.42 3) นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ององค์ประกอบ คอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีคะแนนสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

http://pbk.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/258531_บทคัดย่อ.pdf